Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

gumisiowelove
Spotykamy kogoś na swojej drodze, zupełnie przypadkowo, jak przechodnia w parku lub na ulicy, przeważnie darujemy mu tylko spojrzenie, ale nieraz całe życie. Nie wiem, dlaczego tak jest, kto i dlaczego przecina nasze drogi? I dlaczego nagle dwie drogi stają się jedną. Jak to się dzieje, że dwoje dotychczas zupełnie obcych sobie ludzi chce iść nią razem.
— J. L. Wiśniewski ,,Bikini"
gumisiowelove
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Reposted fromdestinyy destinyy vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
8473 4039
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
9760 f5bb
Reposted frommiktoria miktoria vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
1849 e9dd 500
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
1278 1fad
Reposted fromJuliette Juliette vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove

July 13 2018

gumisiowelove
5287 346f
Reposted frommisza misza vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
Fajnie poznać ludzi, z którymi od razu łapiesz wspólny język i rozmawiasz jak ze starymi znajomymi.
— Kuba Witek
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
0002 e199
Reposted fromRowena Rowena vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viastrzepy strzepy
gumisiowelove
0548 d245 500
gumisiowelove
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka vialaparisienne laparisienne
gumisiowelove
Reposted fromgruetze gruetze viastrzepy strzepy
gumisiowelove
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viastrzepy strzepy
4041 7f08 500
Reposted fromdivi divi viastrzepy strzepy
gumisiowelove
1367 21e8
Reposted fromSzczurek Szczurek viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl