Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

gumisiowelove
Reposted frombluuu bluuu viakaatee kaatee
gumisiowelove
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viakaatee kaatee
gumisiowelove
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viakaatee kaatee
gumisiowelove
Reposted fromshakeme shakeme viakaatee kaatee
gumisiowelove
gumisiowelove
1129 8e2f 500
Reposted fromrol rol viakaatee kaatee
gumisiowelove
gumisiowelove
Robert: Niech Pan rypie. Szarlatan Jamayka: Co? Ząb? Robert: Nie. Serce.
— Konstanty Ildefons Gałczyński "W szponach kofeiny"
Reposted frommajkey majkey viacytaty cytaty
gumisiowelove
Reposted frombluuu bluuu viaflesz flesz
gumisiowelove
9435 577d 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaflesz flesz
gumisiowelove
5583 dbc3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaflesz flesz
gumisiowelove
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaflesz flesz
gumisiowelove
9439 321f
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamessclew messclew

February 14 2018

9168 01fe 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaflesz flesz
gumisiowelove
Reposted fromavooid avooid viay-xcv-y y-xcv-y
gumisiowelove
8894 ea5e
That is the question...
Reposted fromnebthat nebthat viay-xcv-y y-xcv-y
gumisiowelove
9599 9c74 500
Reposted fromtfu tfu viay-xcv-y y-xcv-y
gumisiowelove
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
gumisiowelove
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viastrzepy strzepy
gumisiowelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl