Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

gumisiowelove
0601 9bcd 500
Reposted fromjesuismadeleine jesuismadeleine viastrzepy strzepy
gumisiowelove
1828 361d
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy
gumisiowelove
0763 df1a
Reposted fromscorpix scorpix viastrzepy strzepy
gumisiowelove
gumisiowelove
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
gumisiowelove
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viastrzepy strzepy
gumisiowelove
Reposted frombluuu bluuu viastrzepy strzepy
2001 a6d2 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viastrzepy strzepy
gumisiowelove
Nauczyłem się szanować milczenie. Z największą ostrożnością wymawiam więc słowo 'dlaczego'. Ach, doskonale znam ten moment, gdy przysiada obok mnie ktoś i milczy. Słyszę wówczas niemal dokładnie ten skowyt w jego wnętrzu, odczuwam wysiłek, z jakim ukrywa szamotanie w sobie. Znam doskonale ten krzyk katowanego człowieka, krzyk, który jest tylko milczeniem. Nauczyłem się tropić go nawet wtedy, gdy twarz siedzącego obok jest tak zdyscyplinowana, że potrafi udawać uśmiech.
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
gumisiowelove
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
gumisiowelove
gumisiowelove
Nigdy nie byłam w stanie zrozumieć ludzi, którzy twierdzą, że istnieje jedynie obecna chwila i że należy się nią cieszyć, nie myśląc o dniu wczorajszym ani o jutrze. Jak gdyby przeszłość i przyszłość nie determinowały teraźniejszości.
— Laura Norton – Taka karma czy głupie serce
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
gumisiowelove
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
gumisiowelove
... nie puszczaj się w drogę jeśli przeżywasz rozterkę czy zastanawiasz się nad sensem życia. Do włóczęgi trzeba mieć pogodną duszę w zahartowanym ciele."... 
— Jacques Perry – Pogańskie życie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
gumisiowelove
1786 31c5
Reposted fromnyaako nyaako viawild-animals wild-animals
gumisiowelove
1749 a61c
Reposted fromnyaako nyaako viaoutline outline
gumisiowelove
3520 992e
Reposted fromfungi fungi viaoutline outline
gumisiowelove
0838 6098
Reposted fromscorpix scorpix viaoutline outline
gumisiowelove
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaoutline outline
gumisiowelove
0833 9fb8 500
Reposted frommindtrap mindtrap viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl