Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

gumisiowelove
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
gumisiowelove
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaolalaa olalaa
gumisiowelove
8704 a4bd
Reposted frompoppyseed poppyseed vianajmilej najmilej
gumisiowelove
5649 3ff1
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viay-xcv-y y-xcv-y
gumisiowelove
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszarakoszula szarakoszula
gumisiowelove
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
gumisiowelove
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
gumisiowelove
gumisiowelove
9341 f072
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula
gumisiowelove
gumisiowelove
Jak długo się żyje, trzeba się wszystkim interesować - mawiała - inaczej nie ma różnicy między żywymi a umarłymi.
— Lucy Maud Montgomery, "Dolina Tęczy"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
gumisiowelove
8071 cd70
Reposted frommslexi mslexi vianajmilej najmilej
4457 27a0
gumisiowelove
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viaszarakoszula szarakoszula
1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viaszarakoszula szarakoszula
gumisiowelove
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viaszarakoszula szarakoszula
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viaszarakoszula szarakoszula
gumisiowelove
gumisiowelove
2827 6eb5
gumisiowelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl